Стенoграма
oт срещата на БАИТ с Иван Косто в, Антони Славински, Марио Тагарински
28 май 2001, БТА

Забележете кой открива срещата. Помислете малко защо я открива. На Данчо, който няма да познае верния отговор, мога да дам жокер: открива я този, който я е организирал.

Вени Марковски/БАИТ и Ин тернет общество:
Благодаря за това че в този ранен час дойдохте макар и изразява йки известни съмнения, че премиера ще дойде толкова рано , да ви представя седя щите на тази маса хора Димитър Ганчев от БОЛ.БГ г-н Славински министър на тран спорта и съобщенията , министър председателя Иван Костов аз съм Вени Марковски от интернет общество , Васил Христович председател на УС на БАИТ, Георги Баланс ки член на УС , Йордан Кисьов член УС , Милчо Боров член УС и останалите колеги които ще взимате отношение по темите разисквани днеска ви моля да се представяте кой от къде е и от какви издания . Идеята на тези срещи беше да направиме един разговор с политиците на тема “Информационни технологии”, както е известно ИТ с а структуроопределящ бранш на индустрията, ако те се развиват и ако се използват от всички останали индустрии те носят редица ползи за хората. С тея кратки уво дни думи давам възможност на г-н христович да каже и той неговата позиция.

Йо рдан Кисьов/БАИТ - Риск Електроник:
Бих добавил нещо към това, което каза г-н Хр истович.
Без съмнение

Забележете - "без съмнение"! Само месец по-късно, СЛЕД изборите, Данчо е на друго мнение...

това правителство е най-читавото, което сме имали от 10 го дини насам. Без съмнение генералната линия

Терминът "генералната линия", обяснявам за по-младите, е знак за това, че човекът е раснал, мислил, но и възпитаван в правилене "марксистко-ленински" дух. Генералната линия беше политиката на Партията (с главно "п").

както външнополитическа, така и вътре шнополитическа, е правилна. Въпреки това има някои препъни камъни, за които ние тук трябва да говорим ако искаме да вървим напред.
В нашата сфера правителството наследи 30-40 % криминален/сив бизнес, който се изразява най-често в продажба без фактури, т.е. без плащане на ДДС. С други думи този бизнес се храни от безм итен внос или внос със занижени фактурни стойности или контарбанден внос. За съж аление не може да се каже, че нещо е направено. Продължават да съществуват големи фирми, които хранят целия този криминален бизнес и той същестува по-добре от легалния бизнес.

Да... лошо е нещо да съществува по-добре от твоя бизнес. Затова най-лесното е да се каже... да се пусне в обществото идеята, че има някакъв лош, незаконен, сив, бизнес, заради който обаче... не страда обществото, а само някои членове на БАИТ?! Защо "принципният" Данчо Кисьов не подхване въпроса какво губи обществото, а сравнява с БАИТ?

БАИТ направи редица предложения, които са в посока промяна прави лата на играта или промяна мотиваациата на този бизнес. За съжаление не намираме много често мислещи хора, с които може да се говори на тази тема. Нашият опит п оказва, че до ниво зам. министър няма достатъчно добри хора, които могат да взе мат решение по този или някой друг въпрос. Като пример ще кажа, че сме давали ка кви ли не предложения, единственият "успех" е, че успяхме да спрем закона за вис окотехнологичните паркове. Това ни костваше много енегрия и време, и на практика се преборихме със себе си.

Значи доброто нещо, според Данчо, е това, че са спрели нещо. Не това, че са създали нещо, а това, че са го спрели. По-лесно е да рушиш, а не да градиш.

Би трябвало да изхабим тази енергия за нещо по-полож ително. Да се приеме евентуално по-добър закон, да можем да сътворим по-нови пра вила с цел да се промени наистина нещо положително. Да не хвърляме сили за оборв ане на нещо, което някой чиновник е измислил и не е домислил.

Сега следва нещо интересно...

Третото нещо, коет о ми се струва, че е най-големият препъни камък в нашия бранш е ЗОП (Законът за обществените поръчки). Не сме против ЗОП, но той не се спазва. Това става демонс тративно от някои министерства и на първо място от министерството на финансите.

Какво се е променило в главата на Данчо от 28.05.2001 г. до наши дни, че вече ЗОП не му пречи? С какво новото правителство се е оказало по-добро от "най-читавото"? Не му пречи, защото сега БЕЗ търг по ЗОП се закупува софтуер. Не му пречи, защото сега БАИТ получават "уверения" от най-високо място, че ще бъдат допуснати до участие в изграждането на електронното правителство. Сякаш, че някой би могъл да спре читавите фирми от участие в разработването на е-правителството? Сякаш, че някой би могъл да спре фирмите-членки на организацията в частен интерес БАИТ от участие в търгове? Не, никой не би могъл да ги спре. Но тези хора разчитат на държавната поръчка, на държавната ясла. Те самите си го казват! Следователно сега ще мълчат, както мълчаха по времето на Костов. И щом бъде сменено правителството на Симеон, тутакси ще изпълзят на някоя пресконференция, за да кажат колко е било корумпирано.

Това е известно на всички присъстващи. В комбинация с фирмата Информационно обсл ужване има много скандални ситуации. Ние на два пъти сме визирали министъра в то ва отношение. Обръщали сме се и към г-н Костов, но отговорите са уклончиви, а на рушенията - масови. Не са само там. Но за да не ставаме неприятни, пожелавам на ОДС да спечели изборите, защото това е политическата сила, която може да доведе реформите до край. Но в същото време трябва да намери сили през евентуалния втори мандат да се пребори с тях.

Как се оправиха внезапно отношенията на БАИТ с "информационно обслужване" и нейният шеф Христо Трайков - в следващите документи.