veni
This page is from the old web site of Veni Markovski.
To see the new content, please, visit the main page!

"Интернет общество - България" издирва в М-во на финансите къде са потънали 18 милиона лева, предвидени за компютъризация на 440 гимназии в страната.

На 11.10.2001 г. в писмо Изх. No. ЗЗДОИ-7, М-во на финансите отговори на питането на "Интернет общество" от 27.09.2001 г. Вени Марковски поиска на основание Закона за достъп до обществена информация МФ да предостави наличната информация относно средствата, предвидени за компютъризация и Интернет-инфраструктура за 440 гимназии в страната.
1. копие от решение на Министерски съвет (РМС) от месец май 2001 г., с което е решено да се инвестират около 18 милиона лева за горепосочените цели и последващите документи и кореспонденция между МС и МФ по темата
2. справка за получените и начините на изразходване на парите от лиценза за втория GSM оператор.
3. други документи, свързани с горепосочените две искания, вкл., но не само решения, с които средствата се предоставят на МОН, след това се взимат обратно; решения на МФ за спиране на втората (допълнителна) инвестиционна програма и мотивите за това и т.н.

В отговор от МФ пращат следните документи и обяснения:

По точка 1. Копие от РМС 306 от 7.05.2001 г., в което пише: "Одобрява извършването на допълнителни капиталови разходи от държавния бюджет за 2001 г. в размер до 330 млн. лева". Според МФ "към решението няма приета и дадена в приложение "втора (допълнителна) инвестиционна програма", която да фиксира по отделни адресати разпределението на допълнителните капиталови разходи, в т.ч. някаква сума за компютъризация и за Интернет-инфраструктура за 440 гимназии в страната". (тук и по-долу цитатите са точно по писмото от МФ - б.а.) В следващото си изречение МФ доуточнява позицията си: "Заявител на средства за компютъризация и за Интернет-инфраструктура за училищата е М-во на образованието и науката, а не Министерски съвет, поради което след приемането на РМС 306/2001 г. няма "последващи документи и кореспонденция между МС и МФ по темата". (шрифтът е получер в писмото от МФ - б.а.)

По точка 2. справка за получените и начините на изразходване на парите от лиценза за втория GSM оператор. МФ отговаря, че на 23.01.2001 г. са получени от ОТЕ С.А. 135 000 000 щатски долара. Средствата са отразени в частта на финансирането, с което е увеличен фискалния резерв. За сметка на този източник разходи могат да се извършват само по ПМС 99/12.04.2001 г., завършва обяснието си МФ. С въпросното ПМС се "приема Стратегия за хармонизиране на използваните от М-во на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 MHz съгласно приложението (секретно)" Или с други думи според МФ за нуждите на МО са заделени $ 135 000 000.

По точка 3 от искането на Марковски за предоставяне на документация, МФ предоставя копия от писма 04-06-0128/08.06.2001, 04-06-0137/12.06.2001, 04-06-0146/21.06.2001, 04-06-0160/21.06.2001 и 04-06-0137/29.06.2001. Според МФ "в компетенциите на МОН като първостепенен разпоредител с бюджетни средства е да преразгледа и оцени отново приоритетността на обектите и програмите за капиталови разходи за своята система - както в частта на средствата за капиталови разходи по Закона за държавния бюджет за 2001 г., така и в частта на допълнителните капиталови разходи на основание на РМС 306/2001 г." Т.е. по логиката на МФ, МОН е органът, който следва да прецени как да изразходва средствата, отпуснати от бюджета. И това е така, стига в тези, гласувани от Парламента през миналата година средства, да са били предвидени пари за създаване на компютърни стаи в половината гимназии в страната. А такива пари в бюджета не са били предвидени миналата година, а тази - с РМС 306/2001 г. Според официалния отговор от МОН обаче: "С Решение на Министерския съвет от 7 май 2001 г. бе разрешено отпускане на допълнителни кредити от държавния бюджет за капиталови разходи, в т. ч. - за оборудване на 440 компютърни кабинета - 8 862 хил. лв., за изграждане на интернет-мрежа - 8 728 хил. лв. и за текущи разходи по изграждането на мрежата - 1 785 хил. лв. като първи етап от Програмата за компютъризиране на средното образование. В нея са включени 146 държавни училища, пряко финансово подчинени на МОН, 38 училища, подчинени на Министерството на земеделието и горите, и 256 общински училища" В цитираните по-горе писма се говори точно за тези средства и тяхното разпределение. Т.е. МФ във всеки един момент е знаело, че МОН има актуализирана документация за капиталовите разходи, проведени са били процедури по Закона за обществените поръчки и са налице договори с изпълнители и доставчици и т.н. Това уточнение е важно, защото МФ продължава отговора на точка 3 по следния начин: "Максималният размер на допълнителните капиталови разходи (до 330 млн. лева) от държавния бюджет по Решението е бил определен въз основа на резултатите от изпълнението на държавния бюджет на етапа от подготовката на РМС 306."

И тук идва трагедията - с категоричното ПАРИ НЯМА в писмото на МФ:
"Оперативните данни за изпълнението на консолидирания държавен бюджет на този етап обаче показват, че до края на годината, няма да бъде възможно превеждането на средства от бюджета на основание на РМС 306/2001 г. над тези, които са били преведени досега"

Т.е. пари за инвестиции в образованието на децата ни няма!

Според отговора на МОН, цитиран по-горе, до този момент в министерството не са постъпвали пари по нито едно от писмата, разменени с МФ.

Липсата на средства поставя проведените търгове по ЗОП пред неизпъление, с всички произтичащи от това последици за спечелилилите фирми. МОН казва "В периода юни - юли бяха проведени открити процедури за закупуване на компютри и оборудване на 440 компютърни кабинета. Всички участници в търговете заявиха, че това е била една от редките процудури от практиката в страната, при които не е имало скандали и оспорване на решения".

Въпросите, които чакат отговор са:

Вярно ли е, че бюджетът в момента разполага с повече от планираните приходи и следователно има не само търсените 18 милиона за компютъризация за училищата, но и останалите пари - до 330 милиона лева - за да се изпълни изцяло РМС 306/2001 г.
Вероятно е добре да се провери дали М-во на отбраната действително ще използва всичките $ 135 000 000 от втория GSM-лиценз за Стратегия за хармонизиране на използваните от М-во на отбраната честотни ленти в обхватите 900 и 1800 MHz. Доколкото тази стратегия е секретна, ние няма да изнасяме данни за нея в публичното пространство, но министрите Велчев и Свинаров биха могли да дадат по-голяма яснота в едно закрито пленарно заседание на Народното събрание. Ако, разбира се, народните представители биха пожелали да открият 18-е милиона лева за компютъризация на училищата в страната.
Кой от МФ смята парите за компютъризация на училищата за разход, а не за инвестиция, при това дългосрочна?
Кой ще носи отговорността за провалените търгове за закупуване на компютрите?
Кога българското правителство ще започне да дава яснота по приоритетите си в областта на образованието и ще започне да защитава тези приоритети пред МВФ?

И накрая пак да припомним, че под заглавие "БЪЛГАРИЯ - ДОБЪР ДОМ ЗА СВОИТЕ ГРАЖДАНИ" в програмната декларация на НДСВ (www.ndsimeon2.org) се говори изрично:
Ще въведем ускорено програма за компютъризация и Интернет образование в средните училища и специални часове, покриващи новата икономика и технологиите, на които тя се базира.


family cv articles memoirs copyright